ການທັດສະນະຢ້ຽມຢາມ ປະເທດອູກັນດາ ຈາກ ສປປ ລາວ: ການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ ທີ່ເນັ້ນລູກຄ້າເປັນສູນກາງ

ໃນວັນທີ 18-22 ມັງກອນ 2016, ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 8 ຄົນ ຈາກປະເທດລາວ ເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ທະນາຄານ, ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການເຄືອຂ່າຍໂທລະສັບມືຖື (MNO), ແລະ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ໄປທັດສະນະຢ້ຽມຢາມ ທີ່ປະເທດອູກັນດາ ດ້ວຍຈຸດປະສົງເພື່ອຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ ໜຶ່ງໃນບັນດາລະບົບສາຍພົວພັນ DFS ທີ່ພັດທະນາທີ່ສຸດ ໃນໂລກ.

ຈຸດປະສົງສະເພາະຂອງການຢ້ຽມຢາມ ແມ່ນເພື່ອສ້າງຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດດ້ານວິຊາການໃຫ້ແກ່ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ DFS ຂອງລາວ ກ່ຽວກັບຄວາມສໍາຄັນຂອງການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ ທີ່ມີມະນຸດເປັນສູນກາງ. ໂດຍສະເພາະ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເຂົ້າໃຈວົງຈອນການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ ຢ່າງທົ່ວເຖິງ ເລີ່ມຈາກການສ້າງແນວຄວາມຄິດ ໄປສູ່ການອອກແບບ, ການຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ອອກນໍາໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ ໂດຍຄໍານຶງເຖິງສະພາບການໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ກຸ່ມລູກຄ້າເປົ້າໝາຍຂອງຕົນເອງ ຢູ່ສະເໝີ. ປະເທດອູກັນດາ ຖືກເລືອກເປັນຈຸດໝາຍຂອງການທັດສະນະຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ ຍ້ອນມີລະບົບສາຍພົວພັນ DFS ທີ່ເຕີບໃຫຍ່ ແລະພັດທະນາໃນລະດັບດີ ທີ່ສະໜັບສະໜູນຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຜະລິດຕະພັນແບບນະວັດຕະກໍາໃໝ່ ທີ່ມີລູກຄ້າເປັນສູນກາງ.

ການຢ້ຽມຢາມໜຶ່ງອາທິດ ໄດ້ຖືກຈັດໃຫ້ລວມມີການຮຽນຮູ້ທິດສະດີແບບໃນຫ້ອງປະຊຸມ ແລະການສົນທະນາກ່ຽວກັບການພັດທະນາຜະ ລິດຕະພັນ ແລະການປະຊຸມພົບປະຕ່າງໆ ກັບພາກສ່ວນຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດໃນທ້ອງຖິ່ນ ຜູ້ທີ່ມີບົດບາດໃນການພັດທະນາ ແລະ ອອກຜະ ລິດຕະພັນ DFS ທີ່ມີນະວັດຕະກໍາໃໝ່.

ມີການພົບປະຊຸມກັບພາກສ່ວນທະນາຄານ (ທະນາຄານ Centenary, ທະນາຄານ Equity, ແລະ ທະນາຄານ Stanbic), MNO (ບໍລິສັດ MTN ແລະ ບໍລິສັດ Airtel) ພ້ອມທັງພາກສ່ວນສະໜອງເຕັກໂນໂລຊີ, ບໍລິສັດທີ່ເປັນພາກສ່ວນກາງ (aggregators), ແລະ ບັນດາພາກສ່ວນທີ່ເປັນ Master Agent (ຕົວແທນໃຫຍ່ທີ່ຄຸ້ມຄອງຕົວແທນທີ່ໃຫ້ບໍລິການ).

ເປົ້າໝາຍການຢ້ຽມຢາມ ມີຄື:

  • ເພື່ອຝຶກອົບຮົມຕົວແທນເຂົ້າຮ່ວມຈາກລາວ ກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນໃນການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ DFS ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ບົນພື້ນຖານຄວາມຕ້ອງການ ແລະຄວາມນິຍົມຂອງລູກຄ້າ, ພ້ອມທັງພັດທະນາແຜນດໍາເນີນການພັດທະນາຜະລິດລິດຕະພັນ ອີກດ້ວຍ.
  • ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງເຖິງຖອງ ໃນບັນຫາດ້ານຄວາມຄິດ ແລະທາງປະຕິບັດ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ DFS.
  • ເປີດໂອກາດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮຽນຮູ້ຂັ້ນຕອນການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ ຜ່ານການປະຊຸມ ແລະການສົນທະນາກັບຜູ້ໃຫ້ສະໜອງການບໍລິການ DFS ຕ່າງໆ.
  • ມອບໂຄງຮ່າງ ແລະ/ຫຼື ແຜນງານ ສໍາລັບການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ ທີ່ເນັ້ນລູກຄ້າເປັນສູນກາງ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ.
  • ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ແລະໃນທາງປະຕິບັດ ແກ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ກ່ຽວກັບວິທີໃນການອອກແບບຜະລິດຕະພັນ ແລະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍບໍ່ແມ່ນໃຫ້ມີພຽງແຕ່ການບໍລິການພື້ນຖານ (ຮັບເງິນເຂົ້າ-ຖອນເງິນອອກ), ແຕ່ໃຫ້ສົ່ງເສີມຊີວິດການເປັນຢູ່,ເພີ່ມພູນການບໍລິການດ້ານການເງິນທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ແລະຜົນການພັດທະນາ.
  • ເປີດໂອກາດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ເຂົ້າໃຈໃນຂອບເຂດຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຜະລິດຕະພັນ ທີ່ມີຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ, ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ ກ່ຽວກັບວິທີປະຕິບັດຂອງຜະລິດຕະພັນທີ່ນໍາໜ້າ, ແລະຄວາມຮູ້ເລິກເຊິ່ງທີ່ໄດ້ຮັບ.

 

ບົດລາຍງານທີ່ຄັດຕິດນີ້ ມີວັດຖຸປະສົງເພື່ອສັງລວມປະເດັນສໍາຄັນ ຈາກງານທັດສະນະຢ້ຽມຢາມ ແລະເສີມສ້າງອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດ ຂອງການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ ທີ່ເນັ້ນລູກຄ້າເປັນສູນກາງ.

 

Customer Centric Product Development_Key Learnings Report (ENG)

Customer Centric Product Development_Key Learnings Report (LAO)

 

 

Share on Facebook Share
Share on Twitter Tweet
Print this Print