ທຄຕລ ບໍລິການເງິນດ່ວນຊຸມຊົນ

ໃນວັນທີ 12 ພິດສະພາ 2015, ທຸລະກໍາການທະນາຄານທີ່ບໍ່ຜ່ານສາຂາ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນເປັນຄັ້ງທໍາອິດ ຢູ່ເຂດຊົນນະບົດຂອງ ສປປ ລາວ ຜ່ານການບໍລິການ ‘ທຄຕລ ບໍລິການເງິນດ່ວນຊຸມຊົນ’ ຫຼື ‘BCEL Community Money Express’ (BCOME) ຂອງ ທຄຕລ (BCEL) – ເຊິ່ງເປັນການບໍລິການທາງການທະນາຄານທີ່ບໍ່ຜ່ານສາຂາ ອັນທໍາອິດ ໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ປະເທດອົດສະຕຣາລີ, ອົງການ UNCDF ແລະ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ.

ມື້ນີ້, ການບໍລິການ BCOME ໄດ້ຂະຫຍາຍເຂົ້າເຖິງທົ່ວທຸກແຂວງໃນປະເທດ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າຫຼາຍກວ່າ 5,000 ຄົນ ຜ່ານເຄືອຂ່າຍຕົວແທນ ຈໍານວນ 138 ຈຸດຕົວແທນ, ຫຼາຍກວ່າສອງເທົ່າຂອງຈໍານວນສາຂາ-ໜ່ວຍບໍລິການ ຂອງ ທຄຕລ ໃນປະເທດ. ສໍາຄັນໄປກວ່ານັ້ນ ແມ່ນຜົນໄດ້ຮັບທີ່ມີຕໍ່ຊຸມຊົນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ແມ່ຍິງ. ວິດີໂອນີ້ (ຂ້າງລຸ່ມເປັນພາສາອັງກິດ, ຂ້າງເທິງເປັນພາສາລາວ) ໃຫ້ເຫັນວິທີການ ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ການບໍລິການດ້ານການທະນາຄານ ສາມາດເຂົ້າເຖິງໝູ່ບ້ານຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ປ່ຽນຊີວິດຂອງພວກເຂົາໄດ້.

Share on Facebook Share
Share on Twitter Tweet
Print this Print