ຍິນດິຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ເວັບໄຊຂອງ

ໂຄງການສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງແຫລ່ງທຶນຂອງຜູ້ທຸກຍາກໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ

ໂຄງການ​ສົ່ງ​ເສີມການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ແຫ​ລ່ງທຶນ​ຂອງຜູ້​ທຸກ​ຍາກ​ໃຫ້​ຫລາຍ​ຂຶ້ນ (Making Access to Finance More Inclusive for Poor People – MAFIPP) ​ແມ່ນ​ແຜນ​ງານ​ຮ່ວມ​ມື​ລະຫວ່າງກອງ​ທຶນ ສປຊ ​​ເພື່ອ​ການ​ພັດທະນາ (UNCDF) ​ແລະ ອົງການ ສປຊ ​ເພື່ອ​ການ​ພັດທະນາ (UNDP) ທີ່​ເນັ້ນ​ໃສ່​ຂະ​ແຫນງ​ການ ​ແລະ ມີ​ໄລຍະ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ໃນ​ເວລາ 04ປີ. ​ແຜນ​ງານ​ຮ່ວມ​ມື​ດັ່ງກ່າວ​ມີ​ຈຸດປະສົງ​ເພື່ອ​ເພີ່ມ​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ການ​ບໍລິການ​ການ​ເງິນ​ໃຫ້​ແກ່​ຄົວ​ເຮືອນ​ທີ່​ມີ​ລາຍ​ຮັບ​ຕ່ຳ ​ແລະ ຜູ້​ປະກອບ​ການ​ຂະຫນາດ​ນ້ອຍ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ. ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ເປັນ​ຄຸ່ຮ່ວມ​ງານ​ກັບ ທະນາຄານ​ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ​ໂຄງການ MAFIPP ຈະ​ສົ່ງ​ເສີມ​ໃນ 3 ລະດັບ​ຄື: ລະດັບ​ມະຫາ​ພາກ, ລະດັບ​ກາງ ​ແລະ ລະດັບ​ຈຸດ​ລະ​ພາກ ​ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຈຳນວນ​ຄົວ​ເຮືອນ ​ແລະ ຫົວຫນ່ວຍ​ທຸລະ​ກິດ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ການ​ບໍລິກາ​ນທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ.


ຄູ່ຮ່ວມງານ

BOL Logo
UNCDF Logo
Australia Aid Logo
Share on Facebook Share
Share on Twitter Tweet
Print this Print