About MAFIPP

Making Access to Finance more Inclusive for Poor People – MAFIPP is a 4 year joint UNCDF-UNDP sector programme in Lao PDR which seeks to increase access to financial services by low-income households and micro entrepreneurs on a sustainable basis. In partnership with the Bank of The Lao PDR, MAFIPP works at the Macro, Meso and Micro levels. MAFIPP activity builds skills and capacity at the regulator level, while supporting microfinance networks, services providers and advocacy groups. MAFIPP also provides direct support to MFIs to expand their businesses, making them more responsive to financial needs of poor households and micro-entrepreneurs. Under the leadership of UNCDF and in cooperation with its partners, MAFIPP aims to increase the total size of the sector in Laos, measured through expansion of individual savings and credit clients, licensed financial institutions, outreach to women and other metrics. However, the underlying goal is overall reduction of poverty in Laos by half in accordance with MDGs.

Management structure

chart-management

ໂຄງການສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງແຫລ່ງທຶນຂອງຜູ້ທຸກຍາກໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ (Making Access to Finance More Inclusive for Poor People – MAFIPP) ແມ່ນແຜນງານຮ່ວມມືລະຫວ່າງກອງທຶນ ສປຊ ເພື່ອການພັດທະນາ (UNCDF) ແລະ ອົງການ ສປຊ ເພື່ອການພັດທະນາ (UNDP) ທີ່ເນັ້ນໃສ່ຂະແຫນງການ ແລະ ມີໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນເວລາ 04ປີ. ແຜນງານຮ່ວມມືດັ່ງກ່າວມີຈຸດປະສົງເພື່ອເພີ່ມການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການການເງິນໃຫ້ແກ່ຄົວເຮືອນທີ່ມີລາຍຮັບຕ່ຳ ແລະ ຜູ້ປະກອບການຂະຫນາດນ້ອຍແບບຍືນຍົງ. ພາຍໃຕ້ການເປັນຄຸ່ຮ່ວມງານກັບ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ໂຄງການ MAFIPP ຈະສົ່ງເສີມໃນ 3 ລະດັບຄື: ລະດັບມະຫາພາກ, ລະດັບກາງ ແລະ ລະດັບຈຸດລະພາກ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຈຳນວນຄົວເຮືອນ ແລະ ຫົວຫນ່ວຍທຸລະກິດເຂົ້າເຖິງການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນເພີ່ມຂຶ້ນ. ໂຄງການ MAFIPP ຕັ້ງຫນ້າເສີມສ້າງທັກສະ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ລະດັບຜູ້ອອກລະບຽບການ ໃນຂະນະດຽວກັນ ກໍ່ສະຫນັບສະຫນູນເຄືອຂ່າຍສະຖາບັນການເງິນ, ກຸ່ມຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ກຸ່ມທີ່ເປັນຕົວແທນ/ຕ່າງຫນ້າໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນໃດຫນຶ່ງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ໂຄງການ MAFIPP ຍັງໃຫ້ການສະຫນັບສະຫນູນໂດຍກົງ ແກ່ບັນດາສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດຂະຫຍາຍທຸລະກິດ ແລະ ສາມາດຕອບສະຫນອງການບໍລິການທາງການເງິນໃຫ້ແກ່ຄົວເຮືອນທີ່ທຸກຍາກ ແລະ ຜູ້ປະກອບການຂະຫນາດນ້ອຍຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ. ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳຈາກກອງທຶນ ສປຊ ເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ການຮ່ວມມືກັບຄູ່ຮ່ວມງານຕ່າງໆ, ໂຄງການ MAFIPP ມີເປົ້າໝາຍຂະຫຍາຍຂະຫນາດຂອງຂະແຫນງການເງິນຈຸລະພາກໃຫ້ໃຫຍ່ຂຶ້ນ ດ້ວຍການປະເມີນຈາກ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຈຳນວນລູກຄ້າທີ່ມາຝາກ ແລະ ການປ່ອຍສິນເຊື່ອ, ຈຳນວນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງສະຖາບັນການເງິນທີ່ໄດ້ຮັບການຂຶ້ນທະບຽນ ແລະ ຈຳນວນຕົວຊີ້ວັດອື່ນໆ. ເປົ້າໝາຍສຸດທ້າຍກໍແມ່ນການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກໃນ ສປປ ລາວ ລົງເຄິ່ງຫນຶ່ງອີງຕາມແຜນການສະຫະສະຫວັດເພື່ອການພັດທະນາ.

Share on Facebook Share
Share on Twitter Tweet
Print this Print