ກ່ຽວກັບເຮົາ

ໂຄງການສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງແຫລ່ງທຶນຂອງຜູ້ທຸກຍາກໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ (Making Access to Finance More Inclusive for Poor People – MAFIPP) ແມ່ນແຜນງານຮ່ວມມືລະຫວ່າງກອງທຶນ ສປຊ ເພື່ອການພັດທະນາ (UNCDF) ແລະ ອົງການ ສປຊ ເພື່ອການພັດທະນາ (UNDP) ທີ່ເນັ້ນໃສ່ຂະແຫນງການ ແລະ ມີໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນເວລາ 04ປີ. ແຜນງານຮ່ວມມືດັ່ງກ່າວມີຈຸດປະສົງເພື່ອເພີ່ມການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການການເງິນໃຫ້ແກ່ຄົວເຮືອນທີ່ມີລາຍຮັບຕ່ຳ ແລະ ຜູ້ປະກອບການຂະຫນາດນ້ອຍແບບຍືນຍົງ. ພາຍໃຕ້ການເປັນຄຸ່ຮ່ວມງານກັບ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ໂຄງການ MAFIPP ຈະສົ່ງເສີມໃນ 3 ລະດັບຄື: ລະດັບມະຫາພາກ, ລະດັບກາງ ແລະ ລະດັບຈຸດລະພາກ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຈຳນວນຄົວເຮືອນ ແລະ ຫົວຫນ່ວຍທຸລະກິດເຂົ້າເຖິງການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນເພີ່ມຂຶ້ນ. ໂຄງການ MAFIPP ຕັ້ງຫນ້າເສີມສ້າງທັກສະ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ລະດັບຜູ້ອອກລະບຽບການ ໃນຂະນະດຽວກັນ ກໍ່ສະຫນັບສະຫນູນເຄືອຂ່າຍສະຖາບັນການເງິນ, ກຸ່ມຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ກຸ່ມທີ່ເປັນຕົວແທນ/ຕ່າງຫນ້າໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນໃດຫນຶ່ງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ໂຄງການ MAFIPP ຍັງໃຫ້ການສະຫນັບສະຫນູນໂດຍກົງ ແກ່ບັນດາສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດຂະຫຍາຍທຸລະກິດ ແລະ ສາມາດຕອບສະຫນອງການບໍລິການທາງການເງິນໃຫ້ແກ່ຄົວເຮືອນທີ່ທຸກຍາກ ແລະ ຜູ້ປະກອບການຂະຫນາດນ້ອຍຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ. ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳຈາກກອງທຶນ ສປຊ ເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ການຮ່ວມມືກັບຄູ່ຮ່ວມງານຕ່າງໆ, ໂຄງການ MAFIPP ມີເປົ້າໝາຍຂະຫຍາຍຂະຫນາດຂອງຂະແຫນງການເງິນຈຸລະພາກໃຫ້ໃຫຍ່ຂຶ້ນ ດ້ວຍການປະເມີນຈາກ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຈຳນວນລູກຄ້າທີ່ມາຝາກ ແລະ ການປ່ອຍສິນເຊື່ອ, ຈຳນວນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງສະຖາບັນການເງິນທີ່ໄດ້ຮັບການຂຶ້ນທະບຽນ ແລະ ຈຳນວນຕົວຊີ້ວັດອື່ນໆ. ເປົ້າໝາຍສຸດທ້າຍກໍແມ່ນການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກໃນ ສປປ ລາວ ລົງເຄິ່ງຫນຶ່ງອີງຕາມແຜນການສະຫະສະຫວັດເພື່ອການພັດທະນາ.

chart-management

Share on Facebook Share
Share on Twitter Tweet
Print this Print