ພວກເຮົາເຮັດຫຍັງ

ໂຄງການ MAFIPP ແມ່ນນຳໃຊ້ຮູບແບບວິທີການທີ່ເນັ້ນໃສ່ຂະແຫນງການເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາໂດຍການເລັ່ງໃສ່ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງໃນແຕ່ລະດັບຄື: ລະດັບມະຫາພາກ, ລະດັບກາງ ແລະ ລະດັບຈຸລະພາກ, ໂດຍການປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມທາງດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການ. ໃນຂະນະດຽວກັນ

ກໍ່ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານພື້ນຖານໂຄງລ່າງໃຫ້ຂະແຫນງການສະຖາບັນການເງິນ ໄປພ້ອມກັນກັບການສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການການເງິນ. ກອງທຶນ ສປຊ ເພື່ອການພັດທະນາແມ່ນອົງການຈັດຕັ້ງຫນຶ່ງທີ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານ ແລະ ເປັນທີ່ຮັບຮູ້ກັນໂດຍທົ່ວໄປວ່າເປັນອົງການທີມີຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການທາງດ້ານການເງິນຈຸລະພາກ ໃນແຜນວຽກງານການເງິນຈຸລະພາກ. ສະຫນອງ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານແຫລ່ງທຶນ ແລະ ຊ່ວຍເຫລືອ ທາງດ້ານວິຊາການໃນແກ່ລະດັບປະເທດ ແລະ ພາກພື້ນ. ໂຄງການ MAFIPP ສະຫນັບສະຫນູນຫຼັກການພື້ນຖານຂອງຖະແຫລງການວຽງຈັນປີ 2006 ແລະ ຖະແຫລງການປາຣີກ່ຽວກັບການຊ່ວຍເຫລືອຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ໂດຍການນຳໃຊ້ຮູບແບບການພັດທະນາຂະແຫນງການເພື່ອສ້າງໃຫ້ຂະແຫນງການດັ່ງກ່າວກາຍເປັນຂະແຫນງການທີ່ມີບໍລິການການເງິນທີ່ກວມເອົາຜູ້ທຸກຍາກ. ຜົນຮັບຂອງແບບວິທີການເນັ້ນໃສ່ຂະແຫນງການນີ້ແມ່ນມີລັກສະນະພິເສດຄື:

 

  •  ສ້າງໃຫ້ຄົວເຮືອນທີ່ທຸກຍາກ ແລະ ຜູ້ປະກອບການໄດ້ເຂົ້າເຖິງການບໍລິການໃນຫລາຍຮູບແບບໃນລາຄາທີ່ເໝາະສົມເປັນທຳເຊັ່ນ: ການຝາກປະຫຍັດ, ການປ່ອຍສິນເຊື່ອໄລຍະສັ້ນ-ຍາວ, ການຈຳນອງ, ການປະກັນໄພ, ການບໍລິການເງິນສະຫວັດດີການ, ການຈ່າຍຕ່າງໆ, ການໂອນເງິນພາຍໃນ ແລະ ການໂອນເງິນຕ່າງປະເທດ, ການເຊົ່າເສິນເຊື່ອ ແລະ ການເຮັດໂຮງງານ.
  • ສະຖາບັນການເງິນທີ່ດີ ຮັກສາໄດ້ຊຶ່ງຜົນການປະຕິບັດທີ່ດີ ໂດຍໄດ້ຮັບການຕິດຕາມຈາກຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ມີການກຳນົດລະບຽບການທີ່ດີ.
  • ສະຖາບັນການເງິນສາມາດສະໜອງການບໍລິການການເງິນແບບຍືນຍົງ.
  • ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການການເງິນທີ່ມີຫລາຍຮູບແບບ ສາມາດໃຫ້ບໍລິການທາງເລືອກທີ່ມີລາຄາເໝາະສົມໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ, ຊຶ່ງລວມມີການເປັນສ່ວນຕົວດີ, ບໍ່ສະແຫວງຫາຜົນກຳໄລ ແລະ ເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການແກ່ສາທາລະນະຊົນ.

ຮູບແບບວິທີດັ່ງກ່າວຈະນຳໄປເຖິງ:

Screen Shot 2013-10-08 at 8.40.11 AM

Share on Facebook Share
Share on Twitter Tweet
Print this Print