ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ສະຖານທີ່ໂຄງການ:

 

ສະຖານທີ່ຕັ້ງຢູ່ຕະຫລາດຫລັກຊັບລາວ (ຕລຊລ)

ບ້ານ ໂພນທັນ ເຫນືອ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ

ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ຕູ້ໄປສະນີ ເລກທີ 3636.

 

ຫ້ອງການ: (+856) 21 261-012,

ແຟ໋ກ: (+856) 21 262-906

 

ອີເມວ: info@mafipp.org

 

ກອງທຶນສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການການເງິນທີ່ຫລາກຫລາຍ ແລະ ທົ່ວເຖິງ(FIF)

 

ເບີໂທກອງທຶນ: (+856) 21 261-224
ອີເມວ: fif@mafipp.org

Share on Facebook Share
Share on Twitter Tweet
Print this Print