ປະກາດຮັບສະໝັກ

ຕອນນີ້ທາງໂຄງການກຳລັງຕ້ອງງານເພື່ອຮ່ວມງານຕຳແຫນ່ງ SHORT-TERM NATIONAL CONSULTANT – National Agribusiness Consultant.

ຖ້າຫາກທ່ານສົນໃຈ ໃນການສະໝັກຕຳແຫນ່ງດັ່ງກ່າວ ກະລຸນາເຂົ້າເບິ່ງລາຍລະອຽດ ການຮັບສະໝັກງານທີ່ຫນ້າພາສາອັງກິດ.

http://mafipp.org/employment/

ຕຳແຫນ່ງດັ່ງກ່າວ ປິດຮັບສະໝັກວັນທີ 06 ພະຈິກ 2015.

Share on Facebook Share
Share on Twitter Tweet
Print this Print