ປິດໂຄງການສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນຂອງຜູ້ທຸກຍາກໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ (MAFIPP) ໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາແຕ່ ວັນທີ 1 ມິຖຸນາ 2010 ແລະ ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ ໃນວັນທີ 30 ກັນຍາ 2018. ດັ່ງນັ້ນ, ມາຮອດວັນທີ 28 ພະຈິກ 2018, ທະນາຄານ […]

Read more →

“ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກປະຈຳປີ 2017” ໄດ້ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 6 ເດືອນ ມີນາ ປີ 2018 ທີ່ສູນການຮ່ວມມືສາກົນ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ (ICTC) ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈັດໂດຍທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຮ່ວມກັບໂຄງການສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນຂອງຜູ້ທຸກຍາກໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ (MAFIPP) […]

Read more →

ໃນວັນທີ 13 ທັນວາ 2017, “​ກອງ​ປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບວຽກ​ງານການບໍລິການດ້ານການເງິນດິຈິຕ້ອນ ຄັ້ງທີ 10” ໄດ້ຈັດຂື້ນທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ພັນທະບູນ ໄຊຍະເພັດ, ຮອງກົມຄຸ້ມຄອງ ສະຖາບັນການເງິນ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ […]

Read more →

ໃນວັນທີ 11-12 ພຶດສະພາ 2017, “ການຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ຮູບແບບການໃຫ້ບໍລິການດ້ານການເງິນດິຈິຕອລ ສໍາລັບສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ” ໄດ້ຈັດຕັ້ງຂຶ້ນທີ່ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການ UNCDF-MM4P ແລະ […]

Read more →

ໃນວັນທີ 12 ພິດສະພາ 2015, ທຸລະກໍາການທະນາຄານທີ່ບໍ່ຜ່ານສາຂາ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນເປັນຄັ້ງທໍາອິດ ຢູ່ເຂດຊົນນະບົດຂອງ ສປປ ລາວ ຜ່ານການບໍລິການ ‘ທຄຕລ ບໍລິການເງິນດ່ວນຊຸມຊົນ’ ຫຼື ‘BCEL Community Money Express’ (BCOME) ຂອງ ທຄຕລ […]

Read more →

Share on Facebook Share
Share on Twitter Tweet
Print this Print