ໃນວັນທີ 11-12 ພຶດສະພາ 2017, “ການຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ຮູບແບບການໃຫ້ບໍລິການດ້ານການເງິນດິຈິຕອລ ສໍາລັບສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ” ໄດ້ຈັດຕັ້ງຂຶ້ນທີ່ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການ UNCDF-MM4P ແລະ […]

Read more →

ໃນວັນທີ 12 ພິດສະພາ 2015, ທຸລະກໍາການທະນາຄານທີ່ບໍ່ຜ່ານສາຂາ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນເປັນຄັ້ງທໍາອິດ ຢູ່ເຂດຊົນນະບົດຂອງ ສປປ ລາວ ຜ່ານການບໍລິການ ‘ທຄຕລ ບໍລິການເງິນດ່ວນຊຸມຊົນ’ ຫຼື ‘BCEL Community Money Express’ (BCOME) ຂອງ ທຄຕລ […]

Read more →

ໃນວັນທີ 18-22 ມັງກອນ 2016, ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 8 ຄົນ ຈາກປະເທດລາວ ເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ທະນາຄານ, ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການເຄືອຂ່າຍໂທລະສັບມືຖື (MNO), ແລະ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ໄປທັດສະນະຢ້ຽມຢາມ ທີ່ປະເທດອູກັນດາ ດ້ວຍຈຸດປະສົງເພື່ອຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ ໜຶ່ງໃນບັນດາລະບົບສາຍພົວພັນ DFS […]

Read more →

ກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານ ສະຫະກອນສິນເຊື່ອ ແລະ ເງິນຝາກປະຢັດ ປະຈຳປີ 2015 ຂື້ນໃນວັນທີ 12 ກຸມພາ 2016 ຢູ່ທີ່ ໂຮງແຮມ ດອນຈັນພາເລດສ໌ ໂດຍການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ […]

Read more →

​ຮຽນ ບັນທ່ານ ສະ​ຖາ​ບັນ​ການ​ເງິນ​ຈຸ​ລະ​ພາກ, ບໍລິສັດເຊົ່າສິນເຊື່ອ ແລະ ບັນດາທະນາຄານ.   ກອງ​ທຶນ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ການ​ບໍລິການ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ທີ່​ຫລາກ​ຫລາຍ ​ແລະ ທົ່ວ​ເຖິງ ມີຄວາມຍິນດີແຈ້ງການມາຍັງບັນດາທ່ານ ເພື່ອຊາບວ່າ “ໃນເວລານີ້ ກອງທຶນຂອງພວກເຮົາ ຂໍ​ຮຽກ​ເຊີນ​ບັນດາ ສະ​ຖາ​ບັນ​ການ​ເງິນ​ຈຸ​ລະ​ພາກ,  ບໍລິສັດເຊົ່າສິນເຊື່ອ ແລະ ບັນດາທະນາຄານ ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ສົນ​​ໃຈຍື່ນສະຫມັກຫນັງສືເຈດຈຳນົງ (EoI#8). ທີ່ມີ​ວັດຖຸ​ປະສົງ​ເພື່ອ​ເສີມ​ສ້າງ​ຄວາມ​ອາດ​ສາມາດ​ໃຫ້​ສະ​ຖາ​ບັນ, ບໍລິສັດ […]

Read more →

Share on Facebook Share
Share on Twitter Tweet
Print this Print